بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/6/24 دوشنبه
  شرح وظایف کارشناس مناسبت ها و فعالیت های دانش آموزی

  عنوان پست : کارشناس مناسبت ها و فعالیت های دانش آموزی

  شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت مدیرعامل انجام میدهد :

  1.   اجرای دستور العمل ها،بخش نامه ها ، آئین نامه های صادره از بنیاد فرهنگی رضوی در ارتباط با وظایف مربوط به شغل مورد تصدی

  2.   برنامه ریزی لازم جهت استفاده از خدمات مختلفی که دانش اموزان می توانند انجام دهند

  3.  هماهنگی با سایر نهاد ها و سازمان هایی که به نحوی دارای فعالیت های اردویی می باشند با نظر مسئول مربوط

  4.  تهیه وتنظیم طرح ها و برنامه هایی به منظور بازدید دانش اموزان از موسسات ،کارخانه جات ، و اثار تاریخی ، مذهبی و غیره در سطح منطقه و خارج از ان برابر ضوابط مربوط

  5.   تعیین سرپرست و مدیر جهت انجام بازدیدها و دیدارها با هماهنگی مسئول مربوط

  6.  تهیه گزارش از نقاط قوت وضعف برنامه ها و دستورالعمل ها در رابطه با انجام امور اردویی و فعالیت های گروهی جهت ارائه آن به مسئول مافوق

  7.   نظارت بر امورفعالیتهای اردویی و فرهنگی و تربیتی مربوط

  8.   نطارت بر امور تعاونی های مدارس و همکاری در امر شوراهای دانش اموزی

  9.   برنامه ریزی جهت توسعه و تقویت و تربیت سیاسی دانش اموزان

  10. ایجاد امکانات اردویی و تامین و تجهیز اردوگاههای پرورشی با همکاری واحد و نظر مسئول مربوط

  11. پیشنهاد برگزاری دوره های اموزشی اردویی برای مربیان و مسئولین واحدهای بنیادبا توجه به ضوابط موجود

  12.نظارت بر امور پیشتازان و فرزانگان

  13.      تهیه گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیتهای اجتماعی دانش اموزان وارئه ان به مسئول مافوق

  14.شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط

  15.         بازدید از واحدهای تحت پوشش ونظارت بر عملکرد فعالیتهای پرورشی

  16.بررسی ، مطالعه،تحقیق،پژوهش به منظور کسب مهارت ها لازم وارتقا علمی جهت ارائه راهکارههای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی

  17.         تهیه پیش نویس و مکاتبات و گزارشهای لازم

  18.      پاسخ گویی مناسب به تماس های حضوری وغیرحضوری در چارچوب وظایف پست مورد تصدی

  19.انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب پست مورد تصدی در صورت لزوم

   

  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر