بنیاد فرهنگی رضوینسخه آزمایشی

Bonyadfarhangi.aqr.ir

 • جهاد فکری وتبلیغی در تعلیم وتربیت آینده سازان ایران اسلامی با رویکرد نقش آفرینی در فضای مجازی وتولید علم
  1393/4/16 دوشنبه
  شماره تلفنهای مجتمع آموزشی امام رضا(ع)
  نام آموزشگاه تلفن مدیریت آدرس
  دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 1 3710122 – 3722500 خانم حمیدی    شهرک شهید رجایی اول بازه شیخ
  دبستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 2 37620999 – 37680082 آقای علی پرست بولوار سجاد-فرهاد 24
  راهنمایی پسرانه امام رضا (ع) واحد 3 27680081-37620999 آقای کسرایی بولوار سجاد-فرهاد 24
  دبیرستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 4 37684854– 37647930 آقای ذوقی بولوار سجاد-فرهاد 24
  دبستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 5 36028116-18 خانم شریف الحسینی بولوار سجاد-بین حامد جنوبی 11 و 13 
  راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) واحد 6  36087776 – 36046244 خانم آقایی بولوار سجاد-انتهای حامد شمالی 11 
  دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) واحد 7 37636727 – 37616010 خانم مروارید بولوار سجاد-بهارستان 12
  دبستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 8 374126977-37411003 آقای پیروزی راد خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16
  راهنمایی پسرانه امام رضا (ع) واحد 9 37415445-37425444 آقای حسینی خواجه ربیع شهید یوسف زاده 18
  دبیرستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 10 37416575-37421222 آقای بشیری خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16
  دبیرستان پسرانه امام رضا (ع) واحد 11 46127060 ، 1- 4616080 ، 46126091 آقای عظیم زاده چناران  - خیابان شهید بهشتی
  راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) واحد 12   7419090 3- 37417202 خانم قاسمیان خواجه ربیع 25- خیابان رضوان
  پیش دبستانی امام رضا (ع) واحد 13 37658639 خانم دعایی خیابان یاسمن نبش یاسمن 7
  دبیرستان علوم و معارف رضوی 37669001 - 37669002 آقای ابراهیمی بلوار شهید فرامرز عباسی - فرامرز عباسی 25
  پژوهشسرا 37427545 - 37427595 آقای صباغ خواجه ربیع25  خیابان رضوان  
  فایل های مرتبط با این خبر
   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر